เด็กใหม่และคนตกงานเตรียมเฮ!! ปปง. เปิดรับข้าราชการรุ่นใหม่ 117 อัตรา!!!แค่คุณมีคุณสมบัติดังนี้

ผู้สนใจสมัคร ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.(ภาค ก.) แล้ว โดยเริ่มสมัครได้ทางอินเตอร์เนต amlo.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งและสมัครได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น และเมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ สำหรับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำนักงาน ปปง. จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงตามลำดับคะแนนรวมจากมากไปหาน้อยและจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี

สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สามารถขึ้นบัญชีหรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th หรือ ส่งมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ